strona główna kancelaria prawna MPiW

Pozasądowe rozwiązywanie indywidualnych i grupowych sporów pracowniczych

Kwestię sporów zbiorowych reguluje ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która określa w jakich sytuacjach i po wyczerpaniu jakiej procedury możliwe jest ogłoszenie strajku. Znajomość jej postanowień jest istotna gdyż niedopełnienie określonych w niej obowiązków bądź kierowanie strajkiem, który został zorganizowany niezgodnie z jej postanowieniami jest zagrożone karą grzywny bądź ograniczenia wolności. Tylko w wyjątkowych sytuacjach strajk może być ogłoszony z pominięciem procedury polubownego rozwiązania sporu grupowego.

 

Poszczególne etapy procedury polubownej to: wystąpienie do pracodawcy z żądaniami dotyczącymi warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych, rokowania, mediacja prowadzona przez osobę dającą gwarancję bezstronności oraz arbitraż przed kolegium arbitrażu społecznego. Tak złożona procedura ma na celu zwiększenie szans na rozwiązanie sporu bez konieczności ogłaszania strajku, który pociąga za sobą negatywne skutki dla funkcjonowanie całego zakładu pracy.

 

Procedura przewidziana w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, jak wynika z regulacji zawartej w art. 4 ust. 1, nie ma zastosowania do indywidualnych żądań pracowniczych. W takich wypadkach możliwe jest zastosowanie przepisów Kodeksu Pracy o postępowaniu pojednawczym.  

 

Mając świadomość korzyści płynących z pozasądowego rozstrzygania sporów Kancelaria Radców Prawnych Malinowski, Płachta i Wspólnicy wesprze Państwa w przeprowadzeniu powyższych procedur w sposób skuteczny i jak najbardziej korzystny.

mail sekretariat@mpiw.pl ul. A.E. Odyńca 35, 02-606 Warszawa; tel. (+48 22) 621 40 70; fax (+48 22) 621 31 68  
rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę