strona główna kancelaria prawna MPiW

Tworzenie wszelkich aktów wewnętrznych (np. regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania).

Prawa i obowiązki pracownika regulowane są nie tylko poprzez źródła o charakterze powszechnie obowiązującym, tj. np. Kodeks Pracy, czy też indywidualne umowy o pracę, ale także poprzez akty wewnętrzne funkcjonujące w danym zakładzie pracy. Wśród nich wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje regulaminów: wynagradzania, pracy oraz telepracy. Oprócz nich funkcjonują jednak również inne np. regulamin funduszu szkoleniowego itp.

 

Najobszerniejszym z tych aktów jest regulamin pracy, ponieważ zgodnie z regulacją Kodeksu Pracy powinien on określać kwestie związane z: organizacją pracy, wyposażeniem pracowników, zasadami przybywania na terenie zakładu pracy, czasem pracy, wynagrodzeniem, pracownikami młodocianymi, zasadami bhp, obecnością i nieobecnością w pracy, a także karami porządkowymi.

 

Akty wewnętrzne ustala bądź pracodawca sam, bądź w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Prawidłowe ukształtowanie regulaminów jest istotne ponieważ treść zawartych w nich postanowień nie może być dla pracowników mniej korzystna niż powszechnie obowiązujące przepisy, a ponadto naruszać zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

 

Radcowie Prawni Kancelarii Prawnych Malinowski, Płachta i Wspólnicy pomogą Państwu w przygotowaniu dokumentów wewnętrznych, tak aby były one zgodne z wymogami ustawowymi, jak również gwarantowały prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy.

mail sekretariat@mpiw.pl ul. A.E. Odyńca 35, 02-606 Warszawa; tel. (+48 22) 621 40 70; fax (+48 22) 621 31 68  
rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę