strona główna kancelaria prawna MPiW
Zakończenie stosunku pracy, zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców
(np. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zwolnienia indywidualne i grupowe, odszkodowania, odprawy)

Rozwiązanie umowy o pracę następuje w wyniku porozumienia stron, poprzez jednostronne oświadczenie z zachowaniem bądź nie okresu wypowiedzenia, upływu czasu gdy była to umowa na czas określony bądź wykonaniem pracy, dla której umowę zawarto.

 

Okres wypowiedzenia, a zatem czas między złożeniem oświadczenia woli a faktycznym rozwiązaniem umowy o pracę, jest istotny z punktu widzenia obu stron stosunku pracy. Dla pracownika jest to czas na znalezienie innego zatrudnienia, natomiast dla pracodawcy na poszukiwanie nowej osoby na dane stanowisko bądź dokonanie zmian organizacyjnych. Dlatego też możliwość rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia została ograniczona w Kodeksie Pracy do enumeratywnie wyliczonych przypadków. Ponadto nieuzasadnione jej wykorzystanie powoduje powstanie po stronie zarówno pracownika jak i pracodawcy roszczenia o odszkodowanie.

 

W sposób szczególny uregulowane są tzw. zwolnienia grupowe, do których odnosi się ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Odnosi się ona do sytuacji szczególnych takich jak zakończenie działalności przez pracodawcę bądź konieczność ochrony jego interesów i związaną z tym konieczność restrukturyzacji zatrudnienia w zakładzie pracy. Przepisy ustawy stanowią ułatwienie dla pracodawcy o tyle, iż nie jest konieczne zaistnienie przyczyn rozwiązania umowy o pracę po stronie pracownika. Z drugiej jednak strony skorzystanie z możliwości przeprowadzenia zwolnienia grupowego obwarowane jest wieloma przesłankami i koniecznością zastosowania szczególnej procedury, a także wypłaty pracownikom odprawy.

 

Kancelaria Radców Prawnych Malinowski, Płachta i Wspólnicy posiada doświadczenie w przygotowywaniu czynności związanych z zakończeniem stosunku pracy.

mail sekretariat@mpiw.pl ul. A.E. Odyńca 35, 02-606 Warszawa; tel. (+48 22) 621 40 70; fax (+48 22) 621 31 68  
rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę